| کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ®

| منبع تغذیه فونیکس | فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت | نمایندگی فونیکس |

| منبع تغذیه فونیکس کنتاکت | فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت | نمایندگی فونیکس کنتاکت |

منبع تغذیه فونیکس کنتاکت یکی از محصولات پر کاربرد شرکت فونیکس کنتاکت می باشد که همه مدلهای آن در نگار صنعت سازان عرضه می گردد.

فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل TRIO

فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل QUINT

فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل STEP

فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت مدل UNO

برای اطلاع از قیمت فروش منبع تغذیه فونیکس کنتاکت با  نگار صنعت سازان تماس حاصل فرمایید:

کد فنی و مدلهای منبع تغذیه فونیکس سری Trio :

فروش

2907380P TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
2907379P TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2866514P TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
2866527P TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
2866488P TRIO-PS/1AC/12DC/10
2866475P TRIO-PS/1AC/12DC/5
2866323P TRIO-PS/1AC/24DC/10
2866268P TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
2866381P TRIO-PS/1AC/24DC/20
2866310P TRIO-PS/1AC/24DC/5
2866501P TRIO-PS/1AC/48DC/10
2866491P TRIO-PS/1AC/48DC/5
2902646P TRIO-PS/1AC/5DC/10
2866459P TRIO-PS/3AC/24DC/10
2866394P TRIO-PS/3AC/24DC/20
2866404P TRIO-PS/3AC/24DC/40
2866462P TRIO-PS/3AC/24DC/5
2866530P TRIO-PS/600DC/24DC/20
2903158P TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10
2903157P TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
2903149P TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
2903151P TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
2903147P TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
2903148P TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
2903160P TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
2903159P TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5
2903154P TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
2903155P TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
2903156P TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
2903153P TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5
2866611P TRIO-UPS/1AC/24DC/5
2905909P TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
2907160P TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5

کد فنی و مدلهای منبع تغذیه فونیکس سری Quint :

فروش

2907719P QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2907720P QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
2904597P QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC
2904601P QUINT4-PS/1AC/24DC/10
2904598P QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
2904602P QUINT4-PS/1AC/24DC/20
2904600P QUINT4-PS/1AC/24DC/5
2904611P QUINT4-PS/1AC/48DC/10
2904621P QUINT4-PS/3AC/24DC/10
2904622P QUINT4-PS/3AC/24DC/20
2904620P QUINT4-PS/3AC/24DC/5
2907753P QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
2866857P QUINT-ADAPTER/4
2866365P QUINT-BAT/24DC/12AH
2866349P QUINT-BAT/24DC/3.4AH
2866352P QUINT-BAT/24DC/7.2AH
2866213P QUINT-BUFFER/24DC/20
2320393P QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
2866226P QUINT-DC-UPS/24DC/10
2866239P QUINT-DC-UPS/24DC/20
2866242P QUINT-DC-UPS/24DC/40
2320157P QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2938963P QUINT-DIODE/40
2320160P QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
2866585P QUINT-DIODE/48DC/40
2320173P QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
2320186P QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
2902879P QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 
2320908P QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5/CO      
2320911P QUINT-PS/ 1AC/24DC/10/CO
2320898P QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/CO
2866789P QUINT-PS/ 1AC/24DC/40
2866682P QUINT-PS/ 1AC/48DC/10
2866695P QUINT-PS/ 1AC/48DC/20
2320924P QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/CO
2866802P QUINT-PS/ 3AC/24DC/40
2320131P QUINT-PS/12DC/24DC/5
2866718P QUINT-PS/1AC/12DC/15
2866721P QUINT-PS/1AC/12DC/20
2866763P QUINT-PS/1AC/24DC/10
2866776P QUINT-PS/1AC/24DC/20
2866747P QUINT-PS/1AC/24DC/3.5
2866750P QUINT-PS/1AC/24DC/5
2866679P QUINT-PS/1AC/48DC/5
2320115P QUINT-PS/24DC/12DC/ 8
2320034P QUINT-PS/24DC/24DC/ 5
2320542P QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
2320092P QUINT-PS/24DC/24DC/10
2320555P QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
2320102P QUINT-PS/24DC/24DC/20
2320128P QUINT-PS/24DC/48DC/ 5
2866705P QUINT-PS/3AC/24DC/10
2866792P QUINT-PS/3AC/24DC/20
2866734P QUINT-PS/3AC/24DC/5
2320827P QUINT-PS/3AC/48DC/20
2320144P QUINT-PS/48DC/24DC/5
2905012P QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO
2320076P QUINT-PS/FAN/4
2938811P QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
2938604P QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
2938866P QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
2938578P QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
2938620P QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
2938879P QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
2938581P QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
2938853P QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX
2938248P QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
2938976P QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
2866255P QUINT-PS-100-240AC/48DC/5
2866378P QUINT-PS-24DC/24DC/10
2938617P QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
2938727P QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
2938633P QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
2938646P QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
2938594P QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
2938219P QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10
2938222P QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/20
2938196P QUINT-PS-ADAPTERS7/1
2938206P QUINT-PS-ADAPTERS7/2
2320212P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5
2320254P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH
2320225P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10      
2320267P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
2320238P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
2320241P QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40
2320461P QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
2320270P QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA

کد فنی و مدلهای منبع تغذیه فونیکس سری STEP :

فروش

2868606P STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
2320513P STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2
2868596P STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
2868541P STEP-PS/1AC/ 5DC/6.5
2868538P STEP-PS/1AC/12DC/1
2868567P STEP-PS/1AC/12DC/1.5
2868570P STEP-PS/1AC/12DC/3
2868583P STEP-PS/1AC/12DC/5
2868619P STEP-PS/1AC/15DC/4
2868635P STEP-PS/1AC/24DC/0.75
2868648P STEP-PS/1AC/24DC/1.75
2868651P STEP-PS/1AC/24DC/2.5
2868664P STEP-PS/1AC/24DC/4.2
2868680P STEP-PS/1AC/48DC/2
2868716P STEP-PS/48AC/24DC/0.5
2938934P STEP-PS-100-240AC/15DC/2.4
2938950P STEP-PS-100-240AC/48DC/0.75
2868693P STEP-UPS/12DC/12DC/4
2868703  STEP-UPS/24DC/24DC/3

کد فنی و مدلهای منبع تغذیه فونیکس سری UNO :

فروش

2905489P UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
2904374P UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
2904375P UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W
2902997P UNO-PS/1AC/12DC/100W
2902998P UNO-PS/1AC/12DC/30W
2902999P UNO-PS/1AC/12DC/55W
2903001P UNO-PS/1AC/15DC/ 55W
2903000P UNO-PS/1AC/15DC/30W
2902993P UNO-PS/1AC/24DC/100W
2904376P UNO-PS/1AC/24DC/150W
2904372P UNO-PS/1AC/24DC/240W
2902991P UNO-PS/1AC/24DC/30W
2902992P UNO-PS/1AC/24DC/60W
2902995P UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
2902996P UNO-PS/1AC/48DC/100W
2906300P UNO-PS/350-900DC/24DC/60W

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به | کیان کنترل نیک | نمایندگی Omron |یاسکاوا | فونیکس کنتاکت | ® می باشد

Design by: WEB BARTAR